Rongjian Lan
๐Ÿ›ก๏ธ

Rongjian Lan

Profile
Rongjian Lan
Manager
Stephen Tse
Day ONE
June 11, 2018
Reports
Ganesha UpadhyayaJacky Wangundefined undefinedundefined undefined

Rongjian Lan was a search infrastructure engineer for Play Store at Google. He published over 10 academic papers on spatio-temporal querying and map-based visualization. Rongjian started researching decentralized protocols in early 2017.

Rongjian is the co-chair of ABC Blockchain Foundation, with more than 100 engineers from Google, Facebook, LinkedIn as members. He was a doctoral candidate of computer science at the University of Maryland College Park and obtained his bachelorโ€™s degree from the University of Science and Technology Beijing.

Q2 2020 Deliverables

โ€ฃ
5๏ธโƒฃ: Cross-shard value proposition (execution plan), Transaction pool logic (audit & update), Cross-shard messaging (sender & receiver). 90/100/90%
 • ๐ŸŽฝย I hope to see Rongjian lead more public communication on our technology and platform. We have always been building core platform and Rongjian can be the one who helps the engineering and communications team to 10x growth on our weekly technical communication and industry leadership.
 • ๐ŸŽฝย We also really need Rongjian to help the engineers to converge on team communication and operations including clearly writing their deliverables so that it can be understood by community and for his engineering sub-team to finish monthly process on time (nurture & mentor). The deliverable should follow the guidelines.

โ€ฃ
6๏ธโƒฃ: Design Cross-Shard HRC20, Cross-chain landscape research, Finish cross-shard protocol change. 20/80/0%

March 2022 Deliverables

 1. Finish the design for cross-shard smart contract txn with MuKn; Start implementation of cross-shard txn with MuKn;
 2. Research DAO engineering planning;
 3. Deploy new signature collection feature in testnet.
 4. Hire 2 more blockchain engineers.

Feb 2022 Deliverables

 1. Finish the design for cross-shard smart contract txn with MuKn; Finish protocol review with Research DAO;
 2. Work with Research DAO engineers on incentive compatible reward/fee, optimized crosslinks;
 3. Hiring 1 developer relation engineer and 1 protocol engineer.

Jan 2022 Deliverables

 1. Launch staking smart contract support feature to allow metamask users to stake.
 2. Start hiring process for core protocol engineers with a goal of hiring 2 in jan and at least 5 in the Q1.
 3. Merge, test and deploy the efficient signature collection feature in testnet for 1s finality.

Upcoming Plans

 • Monthly Deliverables: 2021 Oct
 • Quarterly Milestones: 2021 Q4
  • Reduce mainnet block time down to 1 second with: 1) commit signatures collection optimization; 2) Parallel message processing in leader node; 3) Upgrade with blst library
  • Work with mutual knowledge system team to finish the PoC implementation of cross-shard transaction
  • Hire 1-2 core protocol engineers
 • Yearly Planning: 2022 Q1 - Q3
  • Q1: Leader rotation and malicious leader behavior detection integrated with view change: failure of proposing cross-links, txn censoring etc. Launch cross-shard transaction feature.
  • Q2: Cryptography for zk-based light client and resharding and private election etc.
  • Q3: Finish implementation of resharding: random resharding, fast state sync etc. Launch resharding and make Harmony protocol 100% decentralized on mainnet.
image

2021 Q3-Q4 Achievements

โŒ›
1-Second Finality
๐ŸŽถ
Cross-Shard Transaction

2022/01/10

 • Code reviewed and merged the PR for validator wrapper reversion, which is prerequisite to staking precompile.
 • Resolved rpc unstability issues with adding rate limiting on costly rpc, sync status fixes with Jacky.
 • Implemented the PR to rise minimum gas price from 1 gwei to 30 gwei and fixed all unit tests.
 • Gave further feedback to MuKn teamโ€™s draft design on cross-shard smart contract txn.
 • Coordinated the hiring and offer presentation to Teddy Ding
 • Talked to Suited hiring agency for collaboration on hiring.

2021/12/06

 • Attend DCentral Mimia Conference and got 8+ potential partners on NFT and gaming.
 • Prepare slides for OneDay annual event

2021/11/29

 • Further discussion and design clarification with research DAO on resharding's design based on bounded cuckoo rule, token incentive design and slashing.
 • Wrote the core protocol blockchain development roadmap for 2022

2021/11/22

 • Integrate extra commit signature in crosslink and update crosslink/block reward accounting logic.
 • Store extra commit signature in data base and reuse stored extra commit in node restart.
 • Add extra data field in consensus protocol buffer message so validators won't miss the data.
 • Fully integrate everything on extra commit signature and successfully tested locally.
 • Interview Yanqi for community contributor role on cryptography and core protocol.
 • Troubleshoot testnet rpc node sync stuck issue and file issue on consensus race condition.
 • Troubleshoot for community validator un-election issue.

2021/11/15

 • Implement extra commit signature logic in consensus module, voting power accounting module and block proposal module.
 • Troubleshoot rpc stability issue and implement rate limiting on 5 costly rpc methods.

2021/11/08

 • Design the extra commit signature model and implement extra commit signature block structure hard fork.
 • Interview Ben for Devops role; Meeting with OIN for launch and liquidity planning.
 • Troubleshoot mainnet rpc node out of memory issue with soph and pinpoint the culprit PR.
 • Work with bounty submitter on beacon chain pruning PR to save validator disk space.

2021/11/01

 • Updated rpc SuperCommittee validator ordering for bls signature verification purpose.
 • Meeting with James to onboard Guer.co on harmony; Meeting with SperaX for grant proposal discussion
 • Updated blst base point with Harmony's original base points. Posted further question on blst github for guidance.

2021/10/25

 • Prepared and gave talk "Play2Earn: the future of gaming" at our Shanghai metaverse event at Palo Alto.
 • Analyze consensus bottleneck on block processing and reduce unnecessary processing of blocks through result caching.
 • Meeting with research Dao and answer their questions on harmony protocol.
 • Figured out how to update the base point for blst library with Ganesha

2021/10/18

2021/10/11

 • Change consensus block verification logic: optimistically verify new blocks in prepare phase so it won't be a bottleneck in the commit phase.
 • Add block content in the announce message of the leader
 • Refactor block verification logic as a utility to be used by both announce and prepared message handling in validator node.
 • Sync with Dimitris from common prefix for more harmony tech clarification.

2021/10/5

 • Worked on developer request to support pending txns in event subscription and allow fetching of pending txns in rpc.
 • Had a tech intro session with Dionysis, Zeta and team for them to ramp up on Harmony tech and potential research ideas. They've started looking into a few interesting research topics and we will have weekly sync to clarify more questions.
 • Looked into Solana's tech again and most of their tech speedup is due to their unique PoH consensus and a faster VM. So not much directly transferable tech we can immeditely borrow. We could think about speedup evm if possible or switching to other vm if speed is the most concern.
 • Working on a consensus optimization which could potentially reduce block time by another 200ms-400ms. ETA this week.

2021/10/06: Week: 1.5 second block time Month: cross-shard proposal, research dao onboarding Quarter: work towards 1 second finality, hire 2 core protocol engineers

Protocol 2022 Roadmap
โœจ
Harmony Protocol Roadmap
๐Ÿ”ฅ
Engineer Productivity & War Mode for Launches

Harmony Protocol-Native Stablecoins
๐ŸŒ‰
Cross-shard messaging protocol