Yuobi Capital

Contact

Gong Li

Expertise

DeFi, China

Lead
Li Jiang